For English, click here.

Не искам да живея повече на тази планета

От Диана Бонева
13 ноември 2020 - 10 януари 2021

Последната работа на Диана Бонева „Не искам да живея повече на тази планета“ е кратка история за две мишки. Историята започва в момента, когато мишките стигат до същото заключение като професор Фарнсуорт, което и служи за заглавие на работата.

В епизода „Произхода на часовника“ (от англ. ез. A Clockwork Origin) на Футурама, професор Фарнсуорт защитава науката от креационизма. Той вижда как неговите противници обръщат всичко, което прави в доказателство за креационизма. Фарнсуорт стига до заключението, че не иска да живее повече на тази планета. Той заминава за необитаема планета, но сам неволно се превръща в Създател на еволюцията на интелигентен вид роботи.

Диана създава „Не искам да живея повече на тази планета“ по време на затварянето поради Ковид-19, когато обществото започва да проявява поведение, приличащо на това, което етологът Джон Калхун нарича “поведенческа клоака” при експериментите си с мишки. Това понятие се е превърнало в крайъгълен камък на различни теории за обществен колапс.

За разлика от мишките на Калхун, героите от „Не искам да живея повече на тази планета“ решават да последват стъпките на професор Фарнсуорт и да напуснат Земята. Подобно на него, мишките откриват, че животът отвъд нашата планета странно напомня на този обратно у дома.

Освен коментар към пост-истината в днешното пост-демократично общество, „Не искам да живея повече на тази планета“ е и басня за България след падането на комунистическия режим. Диана принадлежи на поколение български художници, които порастват след 1989, във време, когато да напуснеш страната за “по-добро място” е логичното нещо за много от нейните съвременници.

Диана Бонева завършва керамика в Националната Художествена Академия в София, България. След първата си самостоятелна изложба тя изцяло се насочва към работа с видео, инсталация и пърформанс. В работите си тя изследва различни взаимоотношения и зависимости, както на индивидуално ниво, така и в социален аспект.

Работи на Диана са представени на първото биенале за съвременно изкуство в Казабланка, Мароко (2012), както и на фестивали в Белгия, България и Финландия. Между 2014 и 2019 г. работи с хора с нарушено зрение за проекта си „Позитив“, който е представен в София, Трявна и Пловдив.


I Don't Want to Live on this Planet Anymore

By Diana Boneva
13 November 2020 - 10 January 2021

Diana Boneva's latest work I Don't Want to Live on this Planet Anymore is a short story of two mice. The story starts at the moment when the mice reach the same conclusion as Professor Farnsworth in A Clockwork Origin, to which Diana's work owes its title.

In the episode of Futurama, professor Farnsworth defends science from creationism, only to see everything he does, even his most significant contribution to science, being turned into supposed evidence for creationism. Farnsworth concludes that he does not want to live on this planet anymore. He leaves for an uninhabited planet, only to accidentally become the Creator of the evolution of an intelligent species of robots.

Diana created I Don't Want to Live on this Planet Anymore under Covid-19 lockdown, while society started to exhibit behaviour that resembled what John Calhoun called the Behavioral sink, which has become the cornerstone of theories about societal collapse.

Unlike Calhoun’s mice, the mice in I Don't Want to Live on this Planet Anymore decide to follow in Professor Farnsworth's footsteps and leave Earth. Like Farnsworth, the mice find that life outside our planet strangely resembles life back home.

Besides a comment on today's post-truth, post-democratic society, I Don't Want to Live on this Planet Anymore is also a fable of Bulgaria since the fall of the communist regime.
Diana belongs to a generation of Bulgarian artists, who grew up post-1989, when leaving the country for “a better place” was the logical thing to do for many of her contemporaries.

Diana Boneva studied Ceramics at the National Academy of Art in Sofia, Bulgaria. After her first solo exhibition, she switched to working with video, installation art and performances. In her work, she explores relationships at an individual and a societal level.

Diana's work has been presented at the first Biennale of contemporary art in Casablanca, Morocco, as well as festivals in Belgium, Bulgaria and Finland. Between 2014 and 2019 she worked with visually impared people on a project called Positive. This project was presented in Sofia, Tryavna and Plovdiv.